Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

Cíle projektu

Projekt v dlouhodobém horizontu přinese:

Aktivity projektu

Zřízení nových Regionálních center podpory zdraví (RCPZ)

Vybudování dosud neexistující infrastruktury 14 RCPZ v každém jednotlivém kraji jako odborné základny pro aktivity v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí. Tyto aktivity budou zahrnovat:

Vytvoření souboru intervenčních preventivních programů

Odborné týmy projektu vytvoří 68 motivačních programů zaměřených na snížení rizikových faktorů životního stylu u osob sociálně vyloučených, sociálním vyloučením ohrožených, u osob s nedostatečnými kompetencemi v přístupu ke zdraví a ohrožených chudobou. Programy, v nichž budou vyškoleni pracovníci RCPZ a mediátoři podpory zdraví, jsou shrnuty do 11 tematických celků: Osobní hygiena; Zdravé bydlení; Vyšetření základních tělesných a krevních parametrů; Výživa; Prevence infekčních onemocnění; Prevence závislostí; Podpora zdraví prospěšné pohybové aktivity; Duševní zdraví; Prevence nádorových onemocnění; Prevence úrazů a dopravní výchova; Reprodukční zdraví. Programy budou realizovány formou individuální intervence, kurzů zdravého životního stylu a pohybových aktivit, Dnů zdraví, přednášek na objednávku apod. Při tvorbě metodik bude využito zkušeností s řešením obdobné problematiky na Slovensku a Maďarsku, kde jsou již zkušenosti z hlediska institucionálního řešení obdobného zaměření a možnosti čerpání příkladů dobré praxe.

Nová pozice mediátora podpory zdraví (MPZ)

V rámci projektu jsou školeni v unikátním kurzu tzv. mediátoři podpory zdraví, nově přijatí pracovníci SZÚ – lidé z vyloučených lokalit nebo s hlubokou interní znalostí lokalit, z cílové skupiny osob ohrožených chudobou. Jako terénní pracovníci, proškolení zaměstnanci RCPZ, se podílejí na předání informací sociálně ohroženým skupinám a zprostředkování přístupu k dostupným zdravotnickým a sociálním službám.

Cílové skupiny projektu

V rámci všech etap a různorodých aktivit projektu bude mít užitek velká škála osob:

  1. Spolupracovníci, realizátoři programů, lektoři a další zájemci, kteří mohou získané dovednosti využít při své pracovní činnosti:
  2. zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné, protidrogové nebo 

zdravotní problematice, pracovníci ochrany a podpory veřejného zdraví,

Kontext potřeby projektu

Projekt vychází z nezpochybnitelné potřeby intervence do podpory zdraví a prevence nemocí, v nichž ČR obecně vykazuje z hlediska dlouhodobých statistik a trendů v oblasti zdraví trvale nepříznivý stav. Nejhorší situace je však u osob sociálně vyloučených nebo u osob sociálním vyloučením ohrožených. Přestože údaje z pravidelných statistik nemocnosti a úmrtnosti nezohledňují sociální determinanty jako je příjem, etnicita, vzdělání nebo zaměstnání, lze zdravotní stav obyvatel ohrožených chudobou popsat pomocí výsledků studií prováděných v ČR, ale i jinde v Evropě. Tyto výsledky prokazují, že zdravotní stav významně závisí na sociálních a ekonomických determinantách zdraví. Podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením činí v ČR 14,6%, tj. cca 1,5 miliónu lidí, z toho 100 000 dětí do šesti let a 180 000 lidí nad 65 let. 

Tyto výsledky prokazují, že zdravotní stav významně závisí na sociálních a ekonomických determinantách zdraví: chudí mají kratší střední délku života (o více než 10 let), horší subjektivní zdraví, více úrazů a horší životní styl ve všech jeho hlavních složkách, které se zdravím souvisejí: výživa, pohybová aktivita a kuřáctví (65 % oproti 30 % u většinové populace). Z konkrétních nemocí, které jsou přímým důsledkem rizik v životním stylu lze uvést, že chudí a nevzdělaní lidé umírají častěji na kardiovaskulární onemocnění, trpí častěji nemocemi trávicího a dýchacího traktu. V poslední době u nich stoupá, stejně jako ve většinové populaci výskyt diabetu 2. stupně a zároveň se zhoršují ukazatelé, které jsou indikátory výše chronických neinfekčních onemocnění: vysoký krevní tlak, hodnoty cholesterolu v krvi a nadváha a obezita. Infekční onemocnění, např. hepatitida, průjmová onemocnění, onemocnění dýchacích cest se v nevyhovujících podmínkách bydlení ve vyloučených lokalitách, které neumožňuje dodržování nejen protiepidemických opatření, ale často ani pravidla základní hygieny, velmi rychle šíří. Nepříznivý zdravotní stav obyvatel vyloučených lokalit a lidí ohrožených chudobou je projev nerovnosti ve zdraví, která je zapříčiněná systematickým výskytem rizikových faktorů v jiných oblastech než zdraví: chudoba, nezaměstnanost, nedostatečné vzdělání. Tyto faktory jsou spolu spojené, navzájem se potencují a vedou k bludnému kruhu chudoby a trvalému stresu, který zhoršuje všechna dříve vyjmenovaná zdravotní rizika. Chudoba a nízké vzdělání má na zdravotní stav významnější vliv než etnicita.

Čekat s řešením problému nerovností ve zdraví znamená každým rokem se propadat do stále hlubší propasti národohospodářských ztrát v důsledku nerovností ve zdraví a preventabilních nemocí. Bohatství každé společnosti je tak rozmělňováno odvratitelnými nemocemi. Rizikové faktory nesprávného způsobu života lze přitom poměrně dobře a bez výrazného finančního zatížení ovlivnit vhodnými intervenčními postupy. Systémová spolupráce klíčových partnerů, soubor programů a metodik ke snižování rizik životního stylu a zapojení cílové skupiny je efektivním nástrojem pro zvyšování zdravotní gramotnosti.